Všeobecné obchodní podmínky pro provoz internetové služby aTime

OBCHODNÍ A PROVOZNÍ PODMÍNKY SLUŽBY eTIME

Obchodní a provozní podmínky služby aTime

 

 

A.   TERMINOLOGIE A POJMY

     

Poskytovatel:   společnost provozující portál a internetovou aplikaci, jejímž prostřednictvím je poskytována služba aTime pro vedení a zpracování docházky svých pracovníků

Odběratel:   právnická či fyzická osoba využívající službu aTime a to buď v režimu dočasného ověřování vlastností této služby zdarma (registrovaný Odběratel) nebo následně již v režimu čerpání této služby za úplatu (aktivovaný Odběratel)

Služba aTime, portál:   služba aTime umožňuje Odběrateli prostřednictvím internetu vést a zpracovávat docházku zaměstnanců. Může být provozována jako čistá softwarová služba a/nebo doplněna o příslušenství typu docházkový terminál a identifikační karty. Portál je především „vstupní branou“ pro získání informací ohledně služby, pro její ověřování, zprovoznění, rutinní čerpání služby, komunikaci a další aktivity související s touto službou (registrace, aktivace, čerpání zákaznické podpory, získání dokumentace …) etc.

Speciální služba:   je typem Odběratelem objednané a placené služby charakteru extensivní podpory Odběratele v oblasti konfigurování, konzultování a dalších podpůrných činností týkajících se služby aTime a jejího příslušenství

Registrace:   aktivita prováděná prostřednictvím portálu, resp. jednoduchá procedura zadání minima informací návštěvníkem portálu, umožňující získat až tříměsíční čerpání služby aTime zdarma, zejména pro ověření vlastností služby, její vhodnosti pro Odběratele etc. Registrací ke službě se návštěvník stává formálně registrovaným Odběratelem služby bez jakýchkoliv obchodních (finančních) závazků.

Aktivace:   aktivita prováděná prostřednictvím portálu, resp. procedura doplnění závazných informací registrovaným Odběratelem. Provedením aktivace vzniká mezi Poskytovatelem a Odběratelem reálný smluvní vztah a z něj vyplývající povinnosti a závazky stran definované těmito Podmínkami; především pak povinnost Odběratele po uplynutí celé doby vymezené pro poskytování služby zdarma čerpat nadále službu aTime za úplatu.

                  Řádný Odběratel, resp. rutinní uživatel, služby aTime tedy prochází stádii 1. „získávání informací o službě na portálu = návštěvník“, 2. „rozhodnutí návštěvníka a registrování ke službě = registrovaný Odběratel s přístupem ke službě zdarma“, 3. „ověřování, testování plné služby registrovaným Odběratelem po dobu 2 až 3 měsíce zdarma“, 4. „rozhodnutí a provedení aktivace služby = aktivovaný Odběratel, který po vyčerpání služby zdarma akceptuje další úplatné čerpání služby aTime“.

Servisní tiket:   číselný identifikátor (Ticket ID) zaslaný elektronicky Odběrateli na jeho kontaktní mail po vyžádání si zákaznické podpory, tzv. presentaci incidentu, přes webové rozhraní zákaznické podpory z aplikace nebo Portálu. Na základě servisního tiketu zákazník může na Portálu monitorovat stav a postup řešení svého presentovaného incidentu Poskytovatelem.

Incident:   obecné označení jakéhokoliv požadavku Odběratele na poskytnutí zákaznické podpory

Administrátor Odběratele:   relevantní kontaktní osoba za firmu či  organizaci Odběratele (Odběratel ji povinně specifikuje v rámci provádění aktivace), která má specifická práva a povinnosti ve spojení s čerpáním služby aTime; zjednodušeně jejímž prostřednictvím  probíhá komunikace mezi Poskytovatelem a Odběratelem v širším pojetí

Kontaktní mail Odběratele:   závazná emailová adresa Odběratele, jejímž prostřednictvím probíhá definovaným způsobem veškerá komunikace mezi Poskytovatelem a Odběratelem, tj. na niž jsou zasílána obchodní sdělení, faktury, informace ke službě, upozornění etc.

Rozsah služby:   je, zjednodušeně řečeno, charakterizován počtem pracovníků Odběratele vedených a zpracovávaných v internetové docházce. Z rozsahu služby se odvíjí především výše paušálních poplatků za čerpání služby v rámci jednoho službového intervalu aktivovaného Odběratele dle platného Ceníku.

Platební model, službový interval:   platební model je v podstatě určen výběrem délky službového intervalu (jako opakujícího se intervalu pro poskytování a úhradu služby), který je měsíční nebo čtvrtletní (kalendářní měsíc nebo kalendářní kvartál). V případě měsíčního platebního modelu hradí aktivovaný Odběratel službu ex post, v případě kvartálního modelu pak část služby předplácí. V všech platebních modelech je vystaven přímo a pouze daňový doklad (tj. nejsou žádné zálohové faktury).

Příslušenství ke službě:  komponenty, zboží (docházkový HW terminál) a speciální služby (konzultace a konfigurace při zavádění nebo přednastavení služby v organizaci Odběratele), které principiálně nejsou pro využívání služby aTime zapotřebí, avšak Odběratel je u Poskytovatele může prostřednictvím portálu objednat za účelem zvýšení užitné hodnoty (typicky úrovně komfortu uživatelů) služby.

Ostatní - použité zkratky: ASAP  = „as soon as possible“;  DÚZP = den pro účely zdanitelného plnění;     SME  =  „small and medium enterprises“;

     

 

B.   ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

1.       Služba aTime je službou poskytující firmám a organizacím (preferenčně společnostem typu SME) prostřednictvím internetu prostředí a nástroje pro evidenci, kontrolu a zpracování docházky zaměstnanců a umožňuje efektivní naplnění povinnosti zaměstnavatele stanovené platným Zákoníkem práce (zákon č. 262/2006 Sb., zejm. § 96).

 

2.       Tento dokument charakteru obchodních podmínek definuje, zejména v kontextu Občanského zákoníku smluvní rámec pro poskytování a užívání služby aTime, v němž za stanovených podmínek Poskytovatel službu poskytuje a Odběratel užívá.

 

3.       Akceptování těchto „Obchodních a provozních podmínek služby aTime“ je nezbytnou součástí registrace Odběratele jako procesu získání možnosti využití služby. Odsouhlasením těchto Podmínek Odběratel potvrzuje, že se s nimi řádně seznámil a bude se jimi bez výhrad řídit ve věcné i formální rovině užití služby a naplňování smluvního vztahu (viz C.2 a C.5) mezi jím a Poskytovatelem služby.

 

4.       Služba aTime je dostupná na internetovém portálu/internetových stránkách s URL adresou www.atime.eu. Vlastníkem tohoto portálu a zároveň Poskytovatelem služby aTime je společnost ANeT‑Advanced Network Technology, spol. s r.o. se sídlem Křižíkova 3009/72a 612 00 Brno, Česká republika, zapsaná u KS v Brně, oddíl C, vložka 10130, IČ: 47916923.

 

5.       Majetková a autorská práva na tento portál „aTime“ s příslušenstvím jsou vykonávána Poskytovatelem a týkají se jak obsahu celého internetového portálu ve všech úrovních, tak uspořádání, struktury, grafiky, způsobu ovládání a v přiměřené míře i technického designu portálu a docházkové služby.

 

 

C.   REGISTRACE ODBĚRATELE A AKTIVACE SLUŽBY

 

1.       Odběratelem služby aTime se stává každá společnost (fyzická či právnická osoba), státní, municipální či jiná organizace (typicky úřad, škola, nezisková organizace …), která prostřednictvím svého libovolného „pracovníka - zástupce“ provedla a dokončila na portálu www.atime.eu registraci Odběratele.

 

2.       Registrace Odběratele sestává z jeho strany z poskytnutí několika málo povinných identifikačních údajů o Odběrateli. Zaregistrováním Odběratele ještě nevzniká obchodní vztah mezi Odběratelem a Poskytovatelem a tedy - s výjimkou respektování smluvně-provozních podmínek služby a zejména dále definovaného vyloučení odpovědnosti Poskytovatele - nevznikají Odběrateli žádné závazky vůči Poskytovateli.

 

3.       Služba aTime je pro registrované Odběratele k dispozici po celé 2 kalendářní měsíce - plynoucí od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla provedena registrace Odběratele – BEZPLATNĚ, a to bez ohledu na datum provedení aktivace služby (viz dále).

 

4.       Do uplynutí výše vymezené doby bezplatného užívání služby (v délce minimálně 1 den plus 2 měsíce, maximálně pak 3 měsíce minus 1 den) má Odběratel možnost provést aktivaci služby, což mu umožní službu aTime plně využívat i nadále, počínaje celým 3. kalendářním měsícem,  jako službu zpoplatněnou dle platného Ceníku aTime vydávaného Poskytovatelem.

 

5.       Aktivací služby vzniká mezi Poskytovatelem a Odběratelem smluvní, obchodní závazkový vztah dle platného Občanského zákoníku upravený dále těmito Obchodními podmínkami a jejich případnými elektronickými přílohami (typicky Cenik  aTime apod.). V rámci tohoto vztahu vzniká Poskytovateli závazek službu v těmito Podmínkami určeném rozsahu a parametrech dodat a Odběrateli povinnost službu v těmito Podmínkami stanoveným způsobem a výši uhradit.

 

6.       Podobně jako registrace je i aktivace služby prováděna prostřednictvím Portálu aTime a sestává z poskytnutí dalších povinných údajů Odběratelem, zejména pak zákonem vyžadovaných údajů (typicky Zákonem o DPH č. 235/ 2004 Sb. v aktuálním znění), výběru platebního modelu, určení kompetentní kontaktní osoby administrátora za stranu Odběratele, určení či potvrzení závazného kontaktního emailu  etc.

 

7.       Provedení aktivace je Odběrateli potvrzeno emailovou zprávou s přiloženým aktivačním kódem zaslanou na jím určený kontaktní email. Zadáním aktivačního kódu je ukončen proces aktivace a tímto okamžikem vzniká mezi Odběratelem a Poskytovatelem smluvní obchodní závazkový vztah na dobu neurčitou (viz C.5), v jehož rámci je nadále služba poskytována, užívána a placena.

 

 

D.   ROZSAH A VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTÍ

 

1.       Poskytovatel se zavazuje v rámci objektivních i subjektivních podmínek návrhu, tvorby a poskytování služby (typicky technických a organizačních podmínek) vynaložit maximální úsilí a odbornou péči k zajištění plynulého chodu služby a funkcionalit definovaných těmito Podmínkami, aktuálním manuálem docházkové aplikace a/nebo jejím aplikačním „online helpem“.

 

2.       Poskytovatel výslovně prohlašuje, že službu Odběrateli co do obsahu i formy nabízí a poskytuje „tak jak je“, tedy bez jakéhokoliv přímého či zprostředkovaného závazku na doplnění, přizpůsobení či provedení jiné úpravy podle požadavku Odběratele.

 

3.       Veškeré části a parametry služby aTime v těchto Podmínkách nedefinované či definované neúplně nezakládají Odběrateli žádný nárok na jejich doplnění nebo vytvoření, i kdyby jejich existenci a charakter Odběratel předpokládal nebo mohl předpokládat z jakýchkoliv důvodů.

 

4.       Odběratel je plně odpovědný za veškeré svoje aktivity spojené s užitím služby a Portálu stejně jako za obsah a charakter svých firemních dat a informací zadávaných, upravovaných a/nebo jinak zpracovávaných v rámci využívání poskytované služby. Případný konflikt či nesoulad s platnou legislativou, s právy třetích osob, stejně jako s obecně respektovanými dobrými mravy jde plně na vrub Odběratele.

 

5.       Odběratel je také plně odpovědný za využití služby a jejích výsledků, tedy za jakoukoliv škodu, která mu vznikne při využívání služby na jeho počítačovém, informačním či jiném systému i netechnického charakteru, typicky škodu způsobenou poškozením nebo ztrátou dat, prolomením přihlašovacích údajů, virovým útokem na systém Odběratele etc.

 

6.       Poskytovatel se zavazuje, že s informacemi, které o sobě (zejména osobní údaje pracovníků vedené v docházce) Odběratel při aktivaci a využívání služby aTime poskytne, bude Poskytovatel nakládat jako s důvěrnými informacemi, nezpřístupní je sám o sobě žádnému třetímu subjektu s výjimkou případů daných zákonem a ani sám je nepoužije jinak než pro účely zajištění dostupnosti a funkčnosti služby aTime pro Odběratele (typicky pro zálohování údajů, při zpracování incidentu zaslaného konkrétním Odběratelem při lokalizaci zdroje problému, případně při nápravě chyby či selhání služby pro konkrétního Odběratele apod.).

 

7.       Poskytovatel však žádným způsobem neručí za neoprávněný přístup ke službě na straně Odběratele, typicky za zneužití přihlašovacích údajů Odběratele, které je povinen Odběratel chránit proti ztrátě či zpřístupnění nepovolaným osobám, a z takového zneužití přístupu plynoucích škod na firemních datech a/nebo osobních datech a údajích pracovníků Odběratele.

 

8.       Poskytovatel služby se zavazuje přiměřeně možnostem chránit portál, data a běh služby proti možným škodám a ztrátám plynoucím z obecných rizik užívání internetového prostředí, typicky ochrany proti virům či „nepřátelským“ programům a aktivitám snažícím se negativně ovlivnit běh a fungování služby, a též proti možnému selhání standardně používaných programových a technických prostředků zajišťujících chod portálu a služby, typicky monitoringem provozu, zálohováním databází etc.

 

9.       Poskytovatel však nezaručuje zcela kontinuální dostupnost služby a zcela bezchybné fungování portálu a služby. Poskytoval neodpovídá za přerušení poskytování služby způsobené zásahem vyšší moci či vznikem neodvratitelné události nemající původ v provozu služby (požár, stávka, válka, …) nebo selháním zařízení třetích osob nezbytných pro zajištění dostupnosti a funkčnosti služby, typicky výpadky elektřiny, internetového připojení etc. Případné přetržky v dostupnosti či dysfunkce služby způsobené prokazatelně přímo Poskytovatelem však budou ve vazbě na konkrétní parametry selhání zohledněny platícímu Odběrateli jednorázovým snížením ceny služby.

 

10.   Snahou Poskytovatele je a bude neměnit stanovené Podmínky vztahu mezi ním a Odběratelem. Poskytovatel si však vyhrazuje právo na změny v poskytování služby – především pak změnu Obchodních a provozních podmínek včetně jejich příloh, tedy i Ceníku služby – zejména ve spojení s dalším rozvojem služby, technologickými změnami, změnou externích podmínek apod.

 

11.   Každá změna Podmínek bude, kromě zveřejnění na portálu, oznámena písemně na kontaktní mail Odběratele se lhůtou 21 kalendářních dnů pro případnou výpověď dalšího čerpání služby ze strany Odběratele. Pokud Odběratel v této lhůtě službu nevypoví, má se za to, že s upravenými Podmínkami bez výhrad souhlasí a pokračuje v odběru služby.

 

 

E.   PROVOZ A ČERPÁNÍ SLUŽBY ATIME

 

1.       aTime Portál s docházkovou aplikací je pro Odběratele, s případnými omezeními specifikovanými zejména v předchozí části D. těchto Podmínek, dostupný na URL adrese www.atime.eu 7 dní v týdnu, 24 hodin denně. Odběratelem služby je v období bezplatného užívání (dle odstavců C.1 až C.4 Podmínek) služby každý řádně registrovaný subjekt, po uplynutí tohoto období pak každý řádně aktivovaný subjekt, který nemá vůči Poskytovateli neuhrazené závazky po době splatnosti.

 

2.       Závazkový vztah mezi Poskytovatelem a Odběratelem, upravený těmito Podmínkami včetně jejich případných příloh, je platný a účinný okamžikem dokončení řádné a úplné aktivace Odběratelem (viz C.5 až C.7). Účinnost tohoto závazkového vztahu může být ukončena ze strany Odběratele písemnou výpovědí zaslanou mailem z kontaktní emailové adresy Odběratele zadané při aktivaci služby na emailovou adresu obchod@atime.eu. Výpověď služby, tedy faktické ukončení jejího odběru, je platné vždy až první den měsíce následujícího po měsíci podání výpovědi nebo první den po uplynutí Odběratelem již předplaceného období v závislosti na aktuálním platebním modelu Odběratele.

 

3.       Poskytovatel je oprávněn vypovědět vztah zasláním výpovědi na kontaktní adresu Odběratele s výpovědní dobou v délce 3 kalendářních měsíců počínající běžet 1.dnem měsíce následujícího po podání výpovědi. S okamžitou platností pak Poskytovatel může ukončit poskytování služby Odběrateli v případech, kdy Odběratel porušil zákonem daná práva Poskytovatele (typicky  autorská a majetková práva) nebo hrubým způsobem porušil některé z ustanovení těchto Podmínek či obecně uznávaná pravidla využívání služeb poskytovaných prostřednictvím internetu, zásady dobrých mravů a/nebo obchodních zvyklostí. Typicky jde o úmyslné aktivity typu blokování, modifikování, znestabilnění, back-engineering, nekalé konkurování službě etc., tedy o užití služby Odběratelem k účelu, který by mohl v konečném důsledku poškodit Poskytovatele.

 

4.       Poskytovatel je dále oprávněn omezit a/nebo ukončit poskytování služby v případech, kdy registrovaný Odběratel neprovedl  do termínu konce bezplatného využívání služby aTime řádnou a úplnou aktivaci služby (viz C.3 a C.4) a/nebo kdy aktivovaný (tedy smluvní) Odběratel neuhradil včas Poskytovateli svoje splatné závazky. V obou případech Poskytovatel před faktickým ukončením poskytování služby Odběratele na tuto skutečnost hrozby znepřístupnění služby z důvodu prodlení upozorní oznámením presentovaným Odběrateli při jeho přístupu ke službě a/nebo zasláním sdělení na kontaktní mail Odběratele.

 

5.       V případě omezení služby nebo oprávněné výpovědi smluvního vztahu a ukončení služby Poskytovatelem některým z výše uvedených důvodů nemá Odběratel žádný nárok na jakoukoliv náhradu z titulu ukončení poskytování služby aTime. Neuhrazené závazky Odběratele vůči Poskytovateli tímto nejsou nijak dotčeny.

 

6.       Platební model, vybraný Odběratelem v procesu aktivování služby, určuje délku časového intervalu  (službový interval v délce kalendářní měsíc nebo kalendářní kvartál), v němž bude úplatně služba Odběratelem opakovaně čerpána a Poskytovateli hrazena.

 

7.       Platební model může Odběratel v průběhu čerpání služby prostřednictvím portálu změnit s tím, že nový platební model začne platit až v období následujícím po ukončení původního, běžícího platebního modelu,tj. odpovídajícího službového intervalu v délce kalendářního měsíce či kvartálu.

 

8.       Rozsah služby je parametrem použitým v Ceníku služby ovlivňujícím cenu služby ve vazbě na počet v docházce vedených uživatelů Odběratele. Je určen maximálním počtem v aplikaci docházky evidovaných pracovníků Odběratele, čímž zároveň stanovuje výši paušálního poplatku Odběratele za čerpání služby aTime v kontextu zvoleného platebního modelu měsíčních nebo kvartálních poplatků.

 

9.       Parametry charakterizující vybraný rozsah služby jsou aplikací monitorovány s tím, že v rámci zvoleného službového intervalu pro poskytování služby je jako rozhodná pro stanovení ceny služby považována maximální hodnota varianty celkového počtu pracovníků evidovaných v docházce v rámci celého službového intervalu nebo maximálního počtu pracovníků Odběratele registrovaného v docházce byť v jediném dni službového intervalu.

 

10.   Poskytovatel si vyhrazuje právo jakéhokoliv zásahu do Portálu a vlastní služby docházky aTime ve smyslu změn či úprav aplikace obecně zkvalitňujících a/nebo rozšiřujících službu - typicky půjde o „updates“ a „upgrades“ portálu i aplikací -  a to obecně bez nutnosti předchozího oznámení Odběrateli, jakkoliv se bude Poskytovatel adekvátně příčinám a podmínkám zásahu vždy snažit Odběratele o zásahu informovat ex ante.

 

11.   Dojde-li v rámci kalendářního měsíce k souvislému přerušení dostupnosti služby z důvodů majících prokazatelně původ v zanedbání či selhání ležících na straně Poskytovatele (viz též část D. těchto Podmínek), bude na měsíční poplatek nebo na jeden měsíc přepočtenou adekvátní část poplatku za delší službový interval uplatněna sleva takto:

 

     služba v měsíci nedostupná po dobu          procentní sleva poplatku

                        více jak 24 hodin                                              10%

                  více jak 48 hodin                                              15%

                  více jak 72 hodin                                              20%

                  více jak 120 hodin                                            100%

 

12.   Odpovědnost Poskytovatele za případnou škodu vzniklou Odběrateli z důvodu dočasné nedostupnosti služby není dána, ledaže by Odběratel prokázal Poskytovateli hrubé porušení povinností Poskytovatele definovaných těmito Podmínkami a obecně závaznými právními předpisy. Maximální výše úhrady škody ze strany Poskytovatele Odběrateli je v takovém případě určena částkou, kterou Odběratel řádně uhradil Poskytovateli za poslední tři měsíce čerpání služby aTime.

 

 

F.   PODPORA ODBĚRATELE SLUŽBY aTime

 

1.       Součástí služby aTime je poskytování zákaznické podpory určeným pracovníkům Odběratele (typicky je zadavatelem a přímým Odběratelem zákaznické podpory pracovník Odběratele  určený v rámci aktivace služby do role administrátora), a to volbou přímo z docházkové aplikace i portálu.

 

2.       Zákaznická podpora je primárně určena pro řešení netriviálních uživatelských incidentů a tedy nesupluje sdělování informací jednoduše dostupných v uživatelských příručkách a/nebo online helpu k aplikaci a/nebo znalostní databáze na portále.

 

3.       Čas pro zadávání požadavků na řešení incidentů Odběratelem není omezen (tj. je dán pouze dostupností portálu) a přijetí požadavku ke zpracování je Odběrateli signalizováno přidělením jedinečného čísla servisního tiketu, na jehož podkladě zákaznickou podporu čerpá a sleduje stav řešení s tiketem spojeného incidentu-požadavku na podporu.

 

4.       Zpracování a dodání návrhu pro řešení zadaných incidentů Poskytovatel provádí v pracovní dny v rozmezí 9 až 17 hodin. Průměrný čas řešení požadavku Odběratele je definován jako „ASAP služba dodaná nejpozději v průběhu pracovního dne následujícího po dni zadání incidentu Odběratelem“.

 

5.       Poskytovatel se zavazuje zákaznickou podporu Odběrateli poskytovat účinně, s úsilím a odbornou péčí a přiměřeně svým možnostem tak, aby přispěl k optimálnímu využívání vlastní služby internetové docházkové aplikace Odběratelem. Poskytovatel si však vyhrazuje právo na omezení zákaznické podpory – typicky při opakujících se triviálních incidentech jde o omezení na podporu typu pouhého poskytnutí odkazu na zdroj informací nebo dočasného prodloužení času řešení incidentů etc. –  a též na pozastavení nebo úplné zrušení zákaznické podpory v případech neplnění závazků ze strany Odběratele (typicky dle E.3 a E.4).

 

 

G.   FAKTURACE, OBJEDNÁVKA A DODÁVKA PŘÍSLUŠENSTVÍ

 

1.       Po uplynutí doby bezplatného užívání služby aTime (dle C.3) vzniká aktivovanému Odběrateli v souladu s těmito Podmínkami závazek čerpat nadále službu za úplatu v cenách dle platného Ceníku s úhradou prováděnou měsíčně nebo kvartálně podle Odběratelem zvoleného platebního modelu (E.6).

 

2.       Úhrada poplatku za čerpání služby je Odběratelem realizována na základě faktury vystavené Poskytovatelem v tisknutelné podobě„pdf“ formátu s náležitostmi platného daňového dokladu a zaslané elektronicky Odběrateli na jeho určený kontaktní mail. Faktura za službu je splatná do 7 kalendářních dní ode dne jejího vystavení.

 

3.       Faktura za poskytování služby aTime je Odběrateli vystavena s DÚZP vždy k poslednímu dni měsíce, v němž byla služba aTime - v případě měsíčního platebního modelu - Odběratelem čerpána nebo v němž bylo zahájeno čerpání služby – v případě platebního modelu kvartálního. Služba je tedy v případě měsíčního platebního modelu hrazena Odběratelem po jejím dodání a v případě kvartálního platebního modelu hrazena po dodání 1/3 služby s předplatbou zbývajících 2/3 kvartálně čerpané služby.

 

4.       Přehled splacených a splatných závazků (faktur) za službu aTime je přihlášenému Odběrateli k dispozici on line na portálu a tedy případné nedoručení faktury elektronickou poštou nemá vliv na povinnost Odběratele řádně a včas uhradit cenu poskytnuté služby.

 

5.       Prodlení termínu splatnosti faktury je Odběrateli indikováno jednak upozorněním ve vlastní docházkové aplikaci a dále zasláním informačního mailu na kontaktní adresu Odběratele.

 

6.       Příslušenství k docházkové aplikaci aTime (zboží typu docházkový HW terminál, identifikační karty ale též například speciální služby typu extensivní podpory při zavádění vlastní docházkové služby aTime v organizaci Odběratele apod.) objednává Odběratel prostřednictvím portálu.

 

7.       Po sestavení a potvrzení objednávky vybraného zboží a/nebo speciální služby z nabídky Poskytovatele obdrží Odběratel jím odsouhlasenou objednávku v elektronické podobě (na svůj kontaktní mail) a společně s tím též výzvu k úhradě ceny objednávky.

 

8.       Objednané zboží uhradí Odběratel v závislosti na vybraném způsobu úhrady při sestavování objednávky, a to buď „platbou předem převodem z účtu“ na podkladě výzvy k úhradě nebo v hotovosti při vlastním dodání zboží „na dobírku“.

 

9.       Fakturu-daňový doklad na objednané zboží obdrží Odběratel společně s fyzickou dodávkou tohoto zboží. Náklady na dopravu a balné u zboží jdou k tíži kupujícího, vlastnictví zboží stejně jako nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na Odběratele okamžikem jeho převzetí zboží.

 

10.   Délka záruční doby na dodané zboží je 24 měsíců s tím, že platí pouze pro vady, za které nese odpovědnost dodávající Poskytovatel (tedy nevztahuje se na vady vzniklé například neodborným zásahem Odběratele, např. zásahem v rozporu s instrukcemi v manuálu či technickém popisu, mechanickým poškozením zboží, jeho nevhodným umístěním, ale též vlivem „vyšší moci“ např. zaplavením, bleskem, přepětím  etc.)

 

11.   Objednanou speciální službu Odběratel čerpá dle vlastní potřeby v rámci její expirační doby až do výše celkové časové kapacity (expirační doba i celková kapacita jsou parametry speciální služby) k dané speciální službě, a to na základě přiděleného čísla objednávky, které Odběratel obdrží elektronickou cestou společně s potvrzením objednávky speciální služby. Informace o aktuálním stavu a tedy i míře čerpání objednané speciální služby je Odběrateli k dispozici na portálu v sekci zákaznické podpory.

 

12.   Speciální službu uhradí Odběratel až po jejím dodání a to na základě faktury-daňového dokladu za čerpání vlastní služby aTime jako takové za období, v němž došlo k vyčerpání (nebo uplynutí expirační doby) objednané speciální služby. V této faktuře (viz též G.2 až G.4) bude speciální služba uvedena jako samostatná položka „navíc“.

 

 

H.   ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

1.       Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a aktivovaným Odběratelem se řídí právním řádem České republiky, především pak Občanským zákoníkem.

 

2.       Vznikne-li z jakýchkoliv důvodů mezi  Poskytovatelem a Odběratelem další platný smluvní vztah vedle smluvního vztahu definovaného a realizovaného těmito Podmínkami týkající se taktéž poskytování služby aTime, pak ujednání tohoto dalšího smluvního vztahu (ať je již formálně upraven písemnou smlouvou nebo objednávkou) mají vyšší právní sílu než ustanovení těchto Podmínek.

 

3.       Práva a povinnosti Poskytovatele a aktivovaného Odběratele vyplývající ze smluvního vztahu dle těchto Podmínek přechází na jejich případné právní nástupce. Jednostranný převod práv a povinností Odběratelem na svého právního nástupce je možný pouze s předchozím písemným souhlasem Poskytovatele, jinak je neplatný.

 

4.       Odběratel a Poskytovatel se zavazují nakládat se všemi informacemi, které v rámci čerpání a poskytování služby o sobě navzájem získají jako s důvěrnými informacemi ve smyslu Občanského zákoníku, Zákona o ochraně osobních údajů a Zákona o zpracování osobních údajů


 

5.       Odběratel  akceptací těchto Obchodních a provozních podmínek zároveň deklaruje souhlas se zasíláním informací Poskytovatelem, vztahujících se přímo či nepřímo ke službě aTime (technické, organizační, promo … informace), na kontaktní mailovou adresu Odběratele.

 

6.       Dnem vydání nových (inovovaných) Obchodních a provozních podmínek pozbývají do toho dne platné Podmínky účinnost.  

 

7.       Tyto Obchodní a provozní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2014.